Langstraat Vandaag

Waalwijk houdt door meevallers 4,4 miljoen over

Donderdag 12 mei 2016 door redactie

De gemeente Waalwijk heeft in 2015 4,4 miljoen euro overgehouden in haar huishoudboekje. Dat komt door een paar eenmalige meevallers. Dat blijkt uit de jaarrekening, die nu bij de accountant ligt voor controle. “De accountant heeft meer tijd nodig omdat de controle over de uitgaven voor zaken als jeugdzorg en WMO langer duurt dan voorzien”, verklaart Jan van Groos, wethouder Financiën. ”Dit wordt veroorzaakt door latere controles bij zorgaanbieders.”

De accountant heeft dit jaar meer werk aan het controleren van de jaarrekening. Dat komt omdat Waalwijk in 2015 voor het eerst volledig verantwoordelijk was voor de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de participatiewet. Daarvoor kreeg de gemeente een budget van ruim 20 miljoen euro. Daarvan is vorig jaar 2,4 miljoen euro niet uitgegeven. Dat geld zit nu in een apart potje: de risicoreserve transities. Met de raad is afgesproken dat het geld tot 2017 beschikbaar blijft. Dit omdat er nog veel onzeker is over de besteding van de budgetten.

Diverse partijen, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, moeten ook nog verklaren of Waalwijk het zorggeld correct heeft besteed. Pas daarna kan de eigen accountant weer verder. Veel gemeenten wachten op die verklaringen, Waalwijk is daarin niet uniek.

De gemeenteraad kan pas na de accountantsverklaring en de verantwoording daarover door het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de jaarrekening. Het onderwerp staat op de agenda voor de raadsvergadering van 7 juli.

De gemeente Waalwijk heeft 2015 afgesloten met een plus van € 4,4 miljoen. De plus valt € 2,9 miljoen hoger uit dan al werd voorzien in het najaarsbericht. Dat komt onder meer door vrijgekomen gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van € 1,8 miljoen. Een bedrag van € 1,2 miljoen wordt overgeheveld van 2015 naar 2016 voor het alsnog verrichten van werkzaamheden.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om het geld dat onder de streep overblijft, te storten in de Algemene Reserve. Een deel willen ze besteden aan een coulanceregeling voor mensen die hulp in de huishouding nodig hebben, voor het opstellen van een strategische visie Waalwijk 2025 en voor het vormen van een reserve voor de vrijgekomen ISV-gelden.

“Al met al is 2015 in financiële zin een jaar waarover het college redelijk tevreden is” zegt wethouder Jan van Groos. “ We moeten alleen niet vergeten dat een belangrijk deel van de meevallers eenmalig is. Daar kunnen we voor dit jaar niet op rekenen.”
Van Groos ziet vooral veel onzekerheid rondom het geld dat Waalwijk van het Rijk krijgt voor de zorgtaken en het beroep dat op de zorgtaken wordt gedaan door de eigen inwoners. “Daarom is het verstandig dat de raad het geld dat op de transities sociaal domein overblijft tot en met 2017 in een apart potje doet.”
De wethouder vindt het jammer dat de accountant de jaarrekening nog niet heeft kunnen beoordelen. “Dit speelt landelijk, en als gemeente zijn we afhankelijk van andere partijen. Maar daardoor kan de gemeenteraad zich er pas op 7 juli over buigen.”
Meer nieuws