Langstraat Vandaag

Geen nieuwe gaswinning in Waalwijk

Dinsdag 26 juni 2018 door redactie

Actiegroep start petitie: Waalwijk Gasvrij!

Woensdagavond 27 juni vindt er een informatieavond plaats in het stadhuis over de gaswinningsplannen van Vermilion Energy. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk en wordt georganiseerd door verschillende politieke partijen en bezorgde burgers. Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur in het Waalwijkse gemeentehuis. De actiegroep ‘Niet Fracken in Waalwijk’, onder aanvoering van Frank den Braven, is ondertussen ook een petitie gestart. Deze kan online ondertekend worden via https://waalwijkgasvrij.petities.nl.

De petitie roept de Minister van Economische Zaken en Klimaat dringend op het ontwerp-instemmingsbesluit, zoals dat thans ter inzage ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het winningsplan Waalwijk-Noord, zodat de gaswinning in Waalwijk stopt, de veiligheid van het milieu in Waalwijk minder bedreigd wordt en op zeer korte termijn na beëindiging van de huidige gaswinning de vervuilde bodem gesaneerd kan worden. Ook Timon Klerx, fractievoorzitter van LokaalBelang, spreekt duidelijke taal: “De bodem bij de hoofdlocatie van Vermilion in Waalwijk is op dit moment vervuild. Het kwaad is dus al geschied. De mogelijke risico’s waarover gesproken wordt, zijn al werkelijkheid. Hier moeten we iets aan doen!”

Vermilion Energy heeft een vergunning aangevraagd om in Waalwijk-Noord gas te gaan winnen door middel van fracking. De indieners van de petitie vinden dit ontoelaatbaar om de volgende redenen:

1. Fracking is een milieuverontreinigende manier van gaswinning en heeft een aantal onacceptabele risico’s op vervuiling van grond, water en lucht;

2. Er zijn in het verleden al een aantal problemen met de aardgaswinning in de regio geweest. In 2017 is in Kaatsheuvel zeer giftig condensaat gelekt, en bij één van de boorputten in Waalwijk is de grond nu al ernstig vervuild. Vermillion wil deze vervuiling pas in 2026 opruimen. Dat kan natuurlijk niet;

3. Aardgaswinning in het algemeen zorgt voor bodemdaling en trillingen in de grond. We hebben in Groningen een extreem voorbeeld gezien van waar dat toe kan leiden. Dat willen we niet; niet in Groningen, niet in Waalwijk en niet elders in Nederland;

4. Doorgaan met aardgaswinning, zeker in gebieden waar dat niet makkelijk en risicoloos kan, staat haaks op de klimaatambities die we met zijn allen uitgesproken hebben. Waalwijk begint in 2020 met de aanleg van twee gasloze wijken, en Nederland wil in 2030 al grotendeels aardgasvrij zijn. Nieuwe aardgaswinning in oude gebieden past niet in die doelstelling.

Op 23 mei 2018 is het ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd, waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk-Noord.
Daarnaast maakte op 18 juni 2018 diezelfde minister Wiebes bekend dat de bodem van de hoofdlocatie in Waalwijk is vervuild en dat pas na beëindiging van de gaswinning de bodem gesaneerd zal worden. De geplande manier van gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor bodem, milieu en omgeving, wat zorgt voor wantrouwen, onrust en verzet onder de bevolking. Bovendien, omdat er voldoende betere alternatieven voor handen zijn, past de gaswinning ook niet in een consistent rijksbeleid voor het realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen en is het ook in strijd is met het lokale duurzaamheidsbeleid.

Bent u ook voor een gasvrij Waalwijk? Teken dan de petitie via https://waalwijkgasvrij.petities.nl.
Meer nieuws